Ebikes: Un Dull Cludiant ar gyfer y Dyfodol?

Beth sy'n cynnwys eich meddyliau ar ôl i chi ystyried gwyddorau cymhwysol sydd wedi ail-weithio'r byd, a'r ffordd rydyn ni'n gweithredu ac yn aros ynddo? Efallai mai'r cyfrifiadur, y car, a hyd yn oed y ffôn symudol da. Fodd bynnag, mae un arbenigedd arall yn ffynnu'n dawel ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth heb dynnu gormod o ystyriaeth. Ebiking yw'r arbenigedd hwn, ac mae ganddo botensial enfawr i newid y byd. Fodd bynnag, sut mae beicio cyffredin yn gwerthuso i Ebiking? Mae'r wybodaeth hon yn cynnig cipolwg i chi o bob byd.

Sut mae Ebikes yn hollol wahanol?

Dim ond beic cyffredin gyda system yrru {trydanol} yw Ebike. Mae'r dull hwn yn cynnwys modur, batri i egni'r modur, dull i gynnwys gallu'r modur i mewn i'r dreif, a sbardun i reoli'r egni hwnnw.

Y modur: Mae hynny'n rhan hanfodol o'r beiciau hybrid trydan. Mae'n atebol am wneud iddo faglu'n hawdd. Mae'n gyrru'r crank, nid yr olwyn. Bydd yn cynyddu ei egni ac yn ei hanfod yn gwneud y gorau o gerau cyfredol y beic. Oherwydd ei leoliad ger y gwaelod ac yn agos at ganol disgyrchiant, mae'r modur yn lledaenu'r baich trwy'r beic yn llwyr ac yn ei gwneud yn hynod o syml i ddelio ag ef.

Y batri: Ar wahân i fod y rhan drymaf o'r beic, gall y batri hefyd fod y mwyaf costus. Efallai y bydd batri beiciau hybrid trydan nodweddiadol yn rhoi 40 milltir i chi o ddefnydd di-dor. Mae hefyd yn syml i'w gymryd i ffwrdd, mae hynny'n golygu y gallwch gostio pob un iddo yn y tŷ neu'r gweithle.

Y dreif: Mae'r hanner hwn yn rhoi digon o egni a torque i yrru'r olwynion. Mae'r rhodfa bob amser yn aml-nod i gynorthwyo beicwyr i lywio bryniau a chyfyngiadau gwahanol.

Y llindag: Mae'r rhan hon yn caniatáu ichi reoleiddio'r gallu sy'n dod o'r modur.

Ar wahân i'r 4 rhan hyn, mae Ebikes yn rhannu elfennau tebyg â beiciau cyffredin. Mae gan bob un ohonyn nhw gorff, pâr o olwynion, ataliad, breciau disg, handlebars, pedalau, a sedd glyd. Cadwch mewn cof y bydd math ac ansawdd uchel pob un o'r elfennau hynny yn wahanol i un mannequin beic i un gwahanol.

Sut Mae Beicio Cyffredin yn Gwerthuso Ebiking?

Mae beic bob dydd yn dechneg wych o gludo, trên corfforol a gorffwys. Mae beicio yn cynnig rhyddid i chi ac yn llenwi'ch diwrnod yn bleserus. Beic gan ddefnyddio dyddiadau eto i'r 1800au. Serch hynny, mae'n dechneg cludo orau mewn dinasoedd enfawr fel Amsterdam, ac mae'r bobl yn cymudo ar feiciau. Y broblem gyda'r beic cyffredin yw y gallai materion fel bryniau, lles, graddfa iechyd, neu gyrraedd eich man gwyliau wedi'i ddraenio a nawr ddim yn llygad y dydd eich cynnal rhag cael hwyl gyda'r daith.

Gydag Ebiking, mae'r holl anfanteision hyn yn cael eu dileu. Mae'n caniatáu ichi gyrraedd eich man gwyliau yn gyflymach a dringo bryniau'n ddidrafferth. Mae'n gwneud defnyddio yn hawdd ac yn foddhaol.

Ydych chi'n byw mewn lle bryniog neu wyntog? Peidiwch â chynhyrfu! Manteisiwch ar fuddion y cynnydd trydanol hwnnw a llywio trwy'r bryniau a'r gwyntoedd yn gyflym iawn. Os ydych chi'n dymuno cyrraedd y gwaith ar amser heb dorri chwys, yna Ebike yw eich mentor gorau. Cymerwch eich amser i chwilio am y citiau beiciau trydan hybrid perffaith a allai fodloni'ch dymuniadau beicio.

Ydych chi'n bryderus ynghylch maint eich taith hamdden? Efallai o'r blaen, efallai y byddwch chi'n cwfl dros 20 milltir gyda beic bob dydd, ond nawr efallai nad ydych chi'n trin hyd yn oed 5 milltir. Gydag Ebike, efallai y byddwch chi'n baglu lle bynnag y mae ei angen arnoch chi a mynd eto i gartref heb unrhyw broblem.

Ydych chi'n teimlo nad yw'ch calon coronaidd, eich pengliniau na'ch grwpiau cyhyrau coes mor gadarn ag y dylen nhw fod? Efallai eich bod wedi stopio cyfrifo allan, ennill pwysau, ac erbyn hyn mae'ch pengliniau bob amser yn boenus o ganlyniad i straen ychwanegol a roddir arnynt. Neu efallai bod angen i chi ddechrau ymarfer corff ond nid ydych chi'n gwybod y lle i ddechrau. Bydd beic hybrid trydan yn golygu eich bod chi'n cyfrif yn gyflym iawn. Rhag ofn nad oes gennych chi arian amlbwrpas ar gyfer beiciau trydan hybrid pwrpasol, yna meddyliwch am gael citiau beic trydanol. Yna defnyddiwch nhw i drawsnewid eich beic cyffredin yn Ebike.

Syniadau sy'n weddill

Mae gan yrru unrhyw feic lawer o fanteision, ynghyd â rhyddid, gwell lles cyffredinol, mwynhad ychwanegol, a llai o straen. Ar ben hynny, mae hefyd yn lleihau ymwelwyr safleoedd modurol ac yn cadw'r amgylchoedd yn glir. Fodd bynnag, pa unedau y mae Ebikes ar wahân i wahanol feiciau yw'r gwir eu bod yn caniatáu i bobl ychwanegol gael pleser o'r hyn y mae'n rhaid i feicio ei gyflenwi.

Er na fydd Ebikes byth yn rhannu beiciau cyffredin yn llawn, byddant yn cychwyn ymchwydd o fewn yr amrywiaeth o feicwyr trwy ddileu cyfyngiadau sy'n cynnal llawer o unigolion rhag eu defnyddio. Os yw lles neu faterion gwahanol wedi eich atal rhag defnyddio, yna cael beiciau trydan hybrid gwych yw'r ateb perffaith. Gyda chymaint o gitiau beiciau trydanol ac Ebikes pwrpasol ar y farchnad, mae cael un sy'n gweddu i'ch gradd iechyd a'ch arian yn syniad da.


Amser post: Chwefror-05-2021